Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi jego załącznikami określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług dostępnych w Serwisie.

2. Korzystanie przez Użytkownika z usług i funkcjonalności Serwisu opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom.

3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w całości wraz z załącznikami i zobowiązanie Użytkownika do stosowania wszystkich jego postanowień.

Serwis daje użytkownikom następujące możliwości 

1) Uzyskiwanie informacji o Usługach i Produktach oferowanych przez Podmioty Współpracujące, w tym w szczególności przeglądanie opisów Usług i Produktów oraz porównywanie cen pochodzących z ofert i/lub informacji handlowych z różnych Sklepów Internetowych (od Podmiotów Współpracujących);

2) Przejście z Serwisu (adres URL) do zewnętrznych stron internetowych Podmiotów Współpracujących (np. przejście do e-Sklepu)

3) Wgląd do wyodrębnionych tematycznie katalogów Serwisu oraz korzystanie z wyszukiwarki Usług i Produktów.

4) Serwis pod domeną nie jest sprzedawcą, usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie ani też stroną transakcji dokonywanej przez Użytkowników w ramach prezentowanej w Serwisie oferty Podmiotów Współpracujących. W szczególności Serwis nie jest Sklepem Internetowym, a jedynie witryną internetową zawierającą informatyczne narzędzia internetowe umożliwiające Użytkownikom porównywanie ofert, wgląd do informacji handlowych, zwłaszcza cen w e-Sklepach na podstawie publicznie dostępnych danych lub cenników dostarczanych przez Podmioty Współpracujące. Serwis nie jest stroną w zakresie rozpatrywania reklamacji, przyjmowania zwrotów i kontaktu z potencjalnymi nabywcami ofert prezentowanych w serwisie.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Uczestnictwo i korzystanie z Usługi jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

2. Umieszczane w Serwisie dane Usług i Produktów pochodzą od Podmiotów Współpracujących (e-Sklepów). 

3. Wszelkie materiały, w tym elementy Serwisu, jak nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. „layout”), znaki towarowe oraz inne informacje, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

4. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisu oznacza w szczególności każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.

5. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Serwisu, w szczególności zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

6. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową, a dostęp do Serwisu i jego treści w sposób zautomatyzowany jest zabroniony.

7. Wgląd do informacji i poszczególnych części Serwisu jest anonimowy, o ile nie wymaga podania do Usługi adresu poczty elektronicznej Użytkownika. W przypadku anonimowego korzystania umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym porównywania cen, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, przy czym postanowienia Polityki Prywatności Serwisu i Polityki Cookie stosuje się odpowiednio.

Best offer
Logo